Adatkezelő

Név: FairPension Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseli: Dóka János ügyvezető, székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 16-18. fél 8., cégjegyzékszáma: 01-09-383132, adószáma: 29204007-2-42
E-mail: [email protected]

Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) (a továbbiakban: GDPR)


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelést online médiumok, internetes portálok hálózataként végezzük. Ennek célja, hogy kapcsolatot tudjunk tartani azokkal a követőkkel, olvasókkal, szimpatizánsokkal, érdeklődőkkel, akik kifejezik érdeklődésüket a tevékenységünkkel, híreinkkel kapcsolatban. A velük folytatott kapcsolattartást az adatok segítségével igyekkezzük minél relevánsabbá tenni a számukra. Olyan
témákban, olyan csatornákon és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt és hírösszegoglalókat, amivel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatjuk őket híreink megjelenéséről; az általunk feldolgozott társadalmi-szakpolitikai jelenségekről; az általunk szervezett eseményekről; politikai-szakpolitikai kezdeményezéseinkről; a közélettel kapcsolatos, véleményünk szerint releváns aktuális ügyekről;
meghívjuk őket rendezvényekre, eseményekre.


A jogosult egyénileg válaszhatja meg, hogy milyen adatot kíván megadni, amellyel azonban meghatározza a kapcsolattartás módját is. A külön eljárásban megadott adatok egységesítése mint adatkezelés az adatkezelő által nem valósul meg, így a külön megadott adatok közül olyan kapcsolattartási mód, amely később beazonosíthatóvá teszi a jogosultat, és ezáltal személyes adattá válik, nem kerül összekapcsolásra semmilyen egyéb, a felhasználó által megadott adattal.


Az egyes önkéntesen megválasztott kapcsolattartási formák között adódhatnak eltérések atekintetben, hogy azon a csatornán milyen tartalmak közvetíthetőek. Az ilyen tartalmi különbségek azonban nem jelentenek olyan szolgáltatási minőség emelést, amellyel adatkezelő korlátozza az egyes adatjogosultak hozzáférését, és különösen nem jelent olyan előnyt, amelyet az adatkezelő azért ajánl, hogy a jogosult a részére további adatokat szolgáltasson a szükségeset meghaladó
mértékben.


A kezelt adatok köre kizárólag arra terjed ki, amiket a velünk kapcsolatba lévő érdeklődők megadnak a Messenger csatornánkon keresztül; Facebook oldalunkon saját maguk adatbevitellel vagy a fenti platformokat üzemeltető vállalkozások API-ján publikusan elérhető információként.

Ilyen Facebooktól átvett adat a kapcsolatba lépő érdeklődő neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenet-küldéshez szükséges. Lehetséges további adat az általunk a felhasználó ismételt beleegyezése után rögzített emailcíme és a telefonszáma, valamint hogy a velünk Messengeren vagy Facebook-os regisztráció alapján kapcsolatban lévő érdeklődők milyen témák iránt érdeklődtek a közszereplői Facebook oldalainkon, a petíciós és konzultációs weboldalainkon, a Messenger csatornánkon.

A CRM rendszerünkbe bekerülők által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velünk folytatott kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést, milyen kommenteket tett, milyen e-maileket, üzeneteket írt. Ezek alapján emailben és sms-ben, telefonon is megkereshetjük az érdeklődőt később.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése a jogosult írásban rögzített kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat visszavonásig kezeljük. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben és a Messenger csatorna menüjén keresztül is. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik, úgy az adatokat a jogszabályokban előírt dokumentumok felvétele mellett megsemmisítjük.

Adattovábbítás

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítunk. Harmadik félnek nem adjuk át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használjuk fel az adatokat.

Technikai adatkezelői megoldásaink garantáltan GDPR-konform megoldások, a felhasználók adatait nem továbbítják harmadik országokba, nem használják a jelen nyilatkozatban foglalt célokon túl semmilyen más célra.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatfeldolgozónk biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket, amelyek az EGT területén belül találhatók. Az általunk igénybevett adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általam kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezelik.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsák valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.

Az adatkezelő a fenti intézkedéseit jegyzőkönyvben rögzíti, amely tartalmazza a cselekmény idejét, és a beavatkozást végző adminisztrátort személy egyedi azonosítóját.

You've successfully subscribed to Nyugodt Évek
Great! Next, complete checkout for full access to Nyugodt Évek
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.